dimecres, 11 de gener de 2012

CGT Catalunya: Objectius


La Confederació General del Treball de Catalunya (CGT de Catalunya) és una associació de treballadors i treballadores que es defineix anarcosindicalista, i per tant: de classe, autònoma, autogestionària, federalistainternacionalista i llibertària
La CGT de Catalunya es proposa, recollit en els seus Estatuts :
a) Desenvolupar la voluntat d'associació dels treballadors i de les treballadores, independentment del seu sexe, nacionalitat, llengua, idees polítiques o religioses.
b) L'emancipació dels treballadors i de les treballadores, mitjançant la conquesta per ells dels mitjans de producció, distribució i consum, i la consecució d'una societat llibertària.
c) L'eliminació de qualsevol forma d'explotació i d'opressió que atempti contra la llibertat de la persona.
d) La pràctica de l'ajut mutu i de la solidaritat entre els treballadors i les treballadores, així com la defensa dels seus interessos sòcio-econòmics immediats.
e) La promoció i organització d'activitats encaminades:
  • Al desenvolupament sistemàtic de la formació professional.
  • Al manteniment de l'equilibri ecològic i defensa del medi ambient.
  • Al foment del coneixement i la difusió del pensament llibertari i anarcosindicalista.
  • A l'ajuda de l'estudi i la investigació de la història del sindicalisme, anarcosindicalisme i moviment llibertari.
  • A l'ajuda de l'estudi i la investigació de les corrents sindicalistes a Espanya i d'altres països.
  • A l'elaboració i al subministrament d'informació sobre qualsevol tema que interessi a la classe treballadora.
  • Al foment de l'estudi i la investigació en l'àmbit de les ciències econòmiques i socials per al millor compliment dels fins anteriors.
  • A l'ajuda de tot tipus en favor dels col•lectius, grups, sectors i persones que pateixin algun tipus de discriminació o marginació social, professional, econòmica, racial, etc. amb l'objectiu de facilitar el seu ple desenvolupament social.
  • A la formació i divulgació cultural de qualsevol índole, en qualsevol àmbit o nivell.
  • A potenciar nous models socials antimilitaristes que possibilitin l'abolició de l'exèrcit.
f) Per assolir els objectius esmentats, establirà relacions amb tots els organismes obrers afins que puguin coadjuvar a la seva consecució, així com utilitzar de forma preferent els mitjans d'acció directa que en cada cas siguin convenients, definits en els seus Plens i Congressos La CGT de Catalunya té com a àmbit essencial d'actuació el territori de la Comunitat Autònoma de Catalunya.
Article 4t.- L'àmbit professional de la CGT de Catalunya és el de totes les treballadores i de tots els treballadors manuals o intel•lectuals, en actiu o aturats, així com les treballadores i els treballadors autònoms que no tinguin persones assalariades al seu càrrec.
Article 5è.- La CGT de Catalunya editarà les seves pròpies fitxes d'afiliació, carnets confederals i segells de cotització. El Comitè Confederal facilitarà pel que fa al cas qualsevol informació que li sigui requerida.
Article 6è.- La CGT de Catalunya es constitueix per temps indefinit.
Article 7è.- Amb caràcter general, el domicili de la CGT de Catalunya serà a Barcelona, via Laietana número 18, 9a. planta, es podran establir les delegacions que el Comitè Confederal cregui necessàries.
El Comitè Confederal podrà, en qualsevol moment, procedir al canvi de domicili, quan les circumstàncies així ho aconsellin.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada